תקנון

כללי
ברוכים הבאים לאתר של Fresh Jewelry (פרש תכשיטים)

יש לקרוא את התקנון ולתנאי השימוש בעיון רב ולהסכים לתקנון ותנאי האתר לפני תחילת השימוש בו.

שימוש באתר יחשב כהסכמה לכל התנאים הכתובים התקנון. קריאה באתר ללא קריאת התקנון, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש. בתקנון בתוקף מרגע פרסומו באתר.

הצהרת המשתמש
המשתמש באתר מצהיר בזאת כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות. ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי קטין/נה (מתחת לגיל 18) או משתמש אחר שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מטעמו, הרי שהמשתמש נדרש להביא לידיעת ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי את דבר הוראות ותנאי השימוש אלו ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר לרבות קניה/הזמנת מוצרים. יודגש בזאת כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטין מהווה הסכמה של הקטין ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון ותחשב כאילו ההורה ו/או אפוטרופוס ביצע את הפעולות אלו באתר.

המשתמש ואמצעי תשלום

המשתמש חייב להיות בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;
המשתמש חייב להיות בעלים של כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף ו/או כל אמצעי תשלום חוקי אחר.
חל איסור מוחלט על ביצוע עסקאות ו/או שימוש אחר בכרטיסי אשראי ואו כל אמצעי תשלום אחר של צד שלישי ללא אישורו והסכמתו מראש לכך.
התקנון ותנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמש ו/או מי מטעמו.
התקנון ותנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.
על המשתמש לבדוק מעת לעת את תקנון האתר על מנת לעיין בו ותנאיו העדכניים.
קניין רוחני
כל תכני האתר הם רכוש קנייני בבעלות Fresh Jewelry וחל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רישיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.

אחריות
מנהל האתר איננו אחראי לטעויות אשר יפלו בתכני האתר ו/או בפתרונות, והנהלת האתר תשמח לקבל כל הערה או הארה בדבר נגישות לאתר, טעויות, טעויות סופר ו/או כל עניין אשר יראה למשתמש, באמצעות הדואר האלקטרוני, הואיל והגישה לאתר תלויה בספקי אינטרנט וצדדים שלשיים, הרי שמנהל האתר איננו יכול להבטיח כי האתר יהיה זמין בכל זמן ו/או כי לא יחולו הפרעות באתר מנהל האתר נוקט את כל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו על מנת לאכוף את האמור לעיל וכן בודק ומבקר באופן שוטף את התוכן הקיים באתר ע”י מגוון אמצעים אנושיים וטכנולוגיים. מנהל האתר רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים את תנאי האתר ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים/תגובות גולשים כאלו בכל עת.

אחריות על מוצרים ועסקה בטוחה – ראו בעמוד המיועד לכך: אחריות

 

שימוש באתר
המשתמש יהיה אחראי לכך שציוד המחשבים אשר ברשותו וכן החיבור לרשת האינטרנט הינו תקין. מנהל האתר איננו אחראי לקושי ו/או מניעה אשר יפגעו באפשרות להעברת תוכן מהאתר אל מחשב המשתמש. מנהל האתר איננו מתחייב כי הקישורים אשר באתר יהיו תקינים. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מעידה על כך שהמידע הנמצא באתר המקושר הינו אמין או מדויק ומנהל האתר לא יישא בנזק, מכל סוג שהוא, אשר יגרם לך בקשר לכך

ביטול עסקה בהתאם למדיניות ההחזרות של האתר

מדיניות החזרות ראו בעמוד המיועד לכך: מדיניות החזרות

הפסקת שימוש ושיפוי
מנהל האתר ראשי לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה, לרבות על ידי חסימת מספר IP. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, יוכל מנהל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
המשתמש ישפה את מנהל האתר, עובדיו, מנהליו ונושאי משרה אחרים, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.

מדיניות פרטיות – ראו בעמו המיועד לכך: מדיניות פרטיות